خانه

قانون شامل مجموعه‌ای از قواعد واحکام الزام آور است که از طرف مجموعه‌ای از قانون گذاران دارای اختیار وضع و به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان واسط در پیوندهای اجتماعی و سیاسی مردم عمل می‌کند. قانون معرب کلمه کانون است. حقوق جمع حق است و حق  عبارتست از امتيازي كه شخص در جامعه معين دارد.

این سایت به معرفی قوانین ایران و آشنایی با مطالب حقوقی مرتبط پرداخته و سعی در اطلاع رسانی کامل به بازدید کنندگان را دارد.