قوانین و مقررات دوره های آموزشی ضمن خدمت

قوانین و مقررات دوره های آموزشی ضمن خدمت

قوانين و مقررات جاري خصوصا قوانين مرجعي چون قانون مديريت خدمات كشوري و برخي قوانين مالي و محاسباتي كشور به عنوان راهنماي عمل مديران در نظام اداري كشور بوده و آشنايي و كاربست مفاد اين قوانين توسط آنان مي تواند بسترساز استقرار بهينه قوانين و در نتيجه ايجاد تحول در نظام اداري گردد. به همين سبب به منظور آشنايي مديران با اين قوانين مرجع در اين مرحله دو دسته دوره آموزشي تحت عناوين آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري و آشنايي با قوانين و مقررات مالي و محاسباتي به صورت كاربردي به شرح جداول يك و دو طراحي و تدوين شده جهت اجرا ابلاغ مي گردد. اين دوره هاي آموزشي براي مديران مصوب و الزامي تلقي شده و دستگاههاي اجرايي موظفند از طريق كميته هاي راهبري آموزش در برنامه ريزي هاي آموزشي سالانه خود پيش بيني و براي كليه مديران خود اجرا نمايند.

 جدول شماره يك: دوره آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري

رديف

عنوان دوره

جامعه هدف

ميزان ساعت

نوع دوره

۱

آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري

كليه مديران سطوح عالي و مياني

۸

الزامي

۲

آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري

كليه مديران سطح پايه

۱۳

الزامي

 جدول شماره دو- دوره هاي آموزشي قوانين و مقررات مالي و محاسباتي

رديف

عنوان دوره

ميزان ساعت

سطوح مديران

عملياتي

مياني

عالي

۱

آشنايي با قوانين ديوان محاسبات و محاسبات عمومي كشور

۶

*

*

۲

آشنايي با قوانين ديوان محاسبات و محاسبات عمومي كشور

۴

*

۳

آشنايي با قانون مجازات اسلامي فصل تعديات مأموران دولت

۴

*

*

*

۴

آشنايي با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون الحاق مواد با آن

۴

*

۵

آشنايي با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون الحاق مواد با آن

۶

*

*

۶

آشنايي با قوانين و مقررات اموال دولتي

۴

*

۷

قانون برگزاري مناقصات

۶

*

*

۸

قانون برگزاري مناقصات

۴

*

۹

آشنايي با قانون برنامه و بودجه(مصوب ۱۰ اسفند۵۱) و قانون بودجه ۱۳۸۹

۴

*

*

 –        محتواي آموزشي دوره هاي فوق الذكر به صورت استاندارد و در قالب لوح فشرده تهيه و تدوين شده است. دستگاههاي اجرايي و مراكز و موسسات مجري آموزش كاركنان موظف به استفاده از آنها در اجراي دوره هاي آموزشي مي باشند.

–        دستگاههاي اجرايي مي توانند دوره هاي آموزشي را رأساً توسط واحدهاي آموزش خود يا از طريق مركز آموزش مديريت دولتي و دفاتر آموزش و پژوهش استانداري ها و همچنين مراكز و موسسات آموزشي تاييد صلاحيت شده در حوزه اداري و مالي برگزار نمايند.

–        صلاحيت حرفه اي مدرسين اين دسته از آموزش ها توسط مركز آموزش مديريت دولتي تعيين و افرادي مي توانند به امر تدريس در اين دوره ها اشتغال يابند كه داراي گواهينامه صلاحيت از سوي مركز ياد شده باشند.

–        علاوه بر ارزشيابي كه از سوي دستگاههاي اجرايي انجام خواهد شد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و معاونت پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري ها بر كيفيت اجراي دوره ها نظارت خواهند داشت