منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت در روز ۲۹ آذرماه ۱۳۹۵  با حضور ریاست جمهوری و جمع زیادی از وکلا، حقوق دانان و اساتید و کارشناسان رونمایی و به امضای دکتر روحانی رسید.

برچسب :منشور حقوق شهروندی